معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی و الکتروتراپی (مدالیته حرارتی)
الکتروتراپی

عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > معرفی الکتروتراپی

معرفی انواع عوامل فیزیکی فیزیوتراپی > الکتروتراپی (مدالیته حرارتی) عوامل فیزیکی فیزیوتراپی را می توان تحت عناوین حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی طبق بندی کرد. همچنین

آخرین مقالات

ارتباط با ما