فیزیوتراپی سوختگی و بیماری های پوستی

فیزیوتراپی سوختگی و بیماری های پوستی در بهترین کلینیک توانبخشی تهران

فیزیوتراپی سوختگی یکی از روش های موثر در کاهش عوارض ناشی از سوختگی است.

فیزیوتراپی سوختگی و بیماری های پوستی

ایجاد بدشکلی‌ های ناشی از انقباض بافت همبند جای زخم از شایع ترین و شدید ترین عوارض سوختگی است که با فیزیوتراپی قابل بهبود است.

زمانی که تمام ضخامت پوست در اثر سوختگی از بین می‌ رود، بافت فیبری در دوران بهبود برای ترمیم و جبران پوست

از بین رفته ایجاد می‌ شود که می تواند سبب بروز مشکلات زیادی برای فرد از جمله مشکلات ظاهری شود.

عفونت، خونریزی و شوک از عوارض جدی سوختگی درجه ۳ هستند که شدیدترین نوع سوختگی است

و نیازمند اقدامات جدی برای درمان سوختگی و کاهش عوارض احتمالی هستند.

همچنین ببینید >> ریکاوری ورزشی

یکی از عوارض مشترک تمام سوختگی‌ها به جا ماندن اثرات زخم و سوختگی است که میتواند بسیار آزاردهنده باشد.

میزان تشکیل بافت همبند جای زخم پس از سوختگی به نحوه درمان و داروهایی که بیمار دریافت کرده است

و همچنین به واکنش بدن بیمار به روند التیام بستگی دارد.

کزاز نیز یکی از عوارض احتمالی ناشی از انواع سوختگی است.

به حداقل رساندن فرایند تشکیل فیبروز هدف اصلی فیزیوتراپی در درمان سوختگی است.

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی شمال تهران

فیزیوتراپی بخش مهمی از برنامه درمانی بیمارانی است که دچار سوختگی شدید شده‌اند.

فیزیوتراپی راهکاری موثر پس از مراحل اولیه درمان سوختگی است که نقش مهمی در کاهش عوارض سوختگی دارد.

فیزیوتراپی علاوه بر جسم بیمار، در کاهش عوارض روحی پس از سوختگی نیز نقش بسزایی دارد.

مدالیته های فیزیوتراپی در درمان سوختگی

تمرین درمانی

پس از طی مراحل اولیه درمان سوختگی های شدید ایجاد فیبرهای کلاژن اضافی دور از انتظار نخواهد بود که می توانند ظاهر ناخوشایندی ایجاد کند.

این حالت می تواند عوارض دیگری همچون محدود شدن حرکات منطقه نیز برای فرد ایجاد کند.

تمرین درمانی یکی از موثرترین مدالیته های فیزیوتراپی در درمان سوختگی و عوارض ناشی از آن است.

انجام تمرینات کششی در مواردی که سوختگی در محل مفاصل رخ داده و سبب بروز اختلال در عملکرد طبیعی مفصل شده بسیار موثر است.

فیزیوتراپی در منزل نیز برا آن دسته از عزیزانی که تمایلی به مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی نداشته

و یا بدلیل شرایط جسمی ناشی از سوختگی نمی توانند به کلینیک فیزیوتراپی ما مراجعه کنند بسیار مناسب است.

ماساژ درمانی

ماساژ خون‌ رسانی به ناحیه آسیب دیده را افزایش داده و میزان تشکیل بافت همبند ناشی از سوختگی را کاهش می‌ دهد،

همچنین جای زخم ناشی از سوختگی را سست کرده و مانع انقباض یا جمع شدن آن می‌ شود

و در بازگشت عملکرد مناسب مفاصل آسیب دیده به حالت طبیعی موثر است.

آب درمانی

آب درمانی و انجام تمرینات فیزیوتراپی در آب نقش موثری در کاهش عوارض ناشی از سوختگی همچون محدودیت های حرکتی دارد.

این روش حرکت و توانایی حرکتی مناطق دچار سوختگی را افزایش می‌ دهد.

سرمای خشک

این روش در کاهش تورم پس از عمل و یا ناشی از وارد شدن ضربه و آسیب کمک کننده است.

اشعه ماورا بنفش

تحریک قدرت بهبودی بدن، غلبه بر عفونت و آماده سازی ناحیه سوخته برای جراحی پلاستیک از مزایای این مدالیته فیزیوتراپی در درمان سوختگی است.

استاندارد مراکز فیزیوتراپی ( فضا , مکان , تجهیزات , پرونده و ظرفیت پذیرش )

الف : تعریف – ویژگیهای محل کار فیزیوتراپی :
ماده ۱ : مرکز , کلینیک ,بخش فیزیوتراپی در این استاندارد محل کار فیزیوتراپی نامیده می شود .
تبصره ۱ : محل کار فیزیوتراپی به محلی اطلاق می گردد که در آن با پذیرش معولین و مراجعین نیازمند به
این نوع خدمات , فیزیوتراپی ) درمان فیزیکی ( انجام می پذیرد .
تبصره ۲ : فیزیوتراپی ) فیزیک درمانی ( علم وتکنیک استتااده از دست, , فیزیتک و مکانیتک در توان خ تی
اختلالات و ناتوانی های سیستم عص ی و حرکتی می باشد .
ماده ۲ : دسترسی به محل کار فیزیوتراپی جه, مراجعه کنندگان حتی الامکان باید راح, و مناسب باشد .
ماده ۳ : محل کار فیزیوتراپی اگر در مجتمع های درمانی و توان خ ی قرار داشته باشد , مناسب خواهد بود .
تبصره ۱ : ترجیحا” در مجاورت بختش کاردرمتانی و ستاخ, ارتتز و پروتتز و بتدور از بخ تهای
شنوایی شناسی و گاتاردرمانی که نیاز به فضای آرام و بی هیاهو دارند قرار گیرد .
ماده ۴ : مناسب سازی محیط جه, مراجعین معلول پیش بینی شود .
تبصره ۱ : باید مرکز مجهز به وسیله بالابر و رمپ مناسب باشد .
تبصره ۲ : در صورتیکه مرکز مجهز به وسیله بالابر ن اشد ,در این صورت محل باید در ط قه همکت قترار
گیرد .
ماده ۵ : مراجعه کننده باید بتواند از محوطه انتظار به سهول, به محوطه درمان وارد شود .
ماده ۶ : توال, و دست ویی در محل مناسب با دسترسی آسان و مجهز به توال, فرنگی و زمینی با تعداد مناستب )
برای ۰۵ بیمار در روز ۲ سرویس ( باشد .
ماده ۷ : محیط بایستی قابل شست و و ضد عاونی باشد .
تبصره ۱ : کلیه محلهای درمانی )کابین ها و …( بایستی دارای ک پوش مناسب بوده و قابل شست و باشد
.
تبصره ۲ : دیوارها و ک توال, و دست ویی ها بایتد از ستن, , کاشتی یتا سترامیک بتوده و کتاملا” قابتل
شست و و ضدعفونی باشد .

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی ورزشی

ماده ۸ : انتخاب و استااده سیستم مناسب کنترل شرایط هوای محل کار خصوصا“ فضای درمتانی حستب شترایط
اقلیمی بسیار مهم اس, و استااده از سیستم تهویه الزامی می باشد .
ماده ۹ : سیستم برق کار فیزیوتراپی باید اساسی , علمی و مجهز به وسایل ایمنی باشد , بتدیهی است, در مکانهتای
بزرگ و پراستااده باید از برق ۳ فاز ارت دار )اتصال به زمین ( استااده شود .
تبصره ۱ : تمام قسمتها بایستی دارای فیوز مناسب و جداگانه ط ق ظرفی, انتخاب گردد .
تبصره ۲ : کلیه سیستم برق توسط کابل و بصورت رو کار و منتهی به یک تابلو قابل دسترسی باشد .
در مرکز ضروریس, . ) Earthing system ( تبصره ۳ : وجود چاه ارت و پریزهای ارت دار
تبصره ۴ : پیش بینی برق اضطراری الزامی اس, .
ماده ۱۱ : مراکز بزرگ باید مجهز به کپسول و شیرآب آتش ن انی باشد .
تبصره : در مراکز کوچک حداقل یک کپسول آتش ن انی در دسترس ضروری اس, .
ماده ۱۱ : مراکز فیزیوتراپی با توجه به حجم کار باید دارای وسایل کمکهای اولیه متناسب با کار بوده که در جتایی
م خص و در دسترس قرارگرفته باشد .
ب : وسعت و تقسیمات :
ماده ۱۲ : بخش فیزیوتراپی شامل قسمتهای درمانی ) الکتروتراپی , مکانوتراپی و هیدروتراپی و …( و خدمات جن ی
و پ تی انی ) عملکردهای غیردرمانی ( مانند سالن انتظار , پذیرش , معاینه , استقرار فیزیوتراپیستها ,ان ار و … متی
باشد .
ماده ۱۳ : وسع, محل کار فیزیوتراپی باید متناسب با نوع بیماری و معلولی, و تعداد مراجعه کنندگان و نوع فعالی,
کل مرکز درمانی باشد .
تبصره ۱ : تا ۰۵ مراجعه کننده در یک شیا, کاری , فضتای مایتد درمتانی بترای بخ تهای الکتروتراپتی و
۰۰ مترمربع محسوب گردد .

همچنین ببینید >> انواع الکتروتراپی

ماده ۱۴ : با توجه به چگونگی و میزان فعالی, محل کار فیزیوتراپی , بایستی فضتای کتافی بترای عملکردهتای غیتر
درمانی ) خدمات و پ تی انی ( از ق یل ان ار ,اتاق معاینه , انتظار , استقرار فیزیوتراپیستها و سرویس بهداشتتی و …
در نظر گرفته شود .
تبصره ۱ : اتاق انتظار ن اید دور از محل درمان باشد , تراپیس, باید براحتی بتواند هم محتل درمتان و هتم
اتاق انتظار را کنترل نماید .
تبصره ۲ : اتاق انتظار باید علاوه بر داشتن شرائط کلی نور , هوا ,صدا , ک پوش , صتندلی و … بایتد نزدیتک بته
درب ورودی و در کنار اطلاعات صدور ق وض یا ث , نام بیماران باشد .
تبصره ۳ : محل پذیرش و کارهای اداری می بایس, نزدیتک اتتاق انتظتار و بایتد فترد مستبول مربوطته در
ارتااعی قرار بگیرد که نگاه مستقیم بر فرد ن سته روی صندلی چرخدار میسر باشد .
ج : ویژگیهای محوطه درمان :
ماده ۱۵ : محوطه درمان بایستی دارای شرایط زیر باشد :
بدور از سروصدا باشد .
دارای هوای یکنواخ, و عاری از کوران باشد .
در موقعی, مناسب با حاظ شبون حرفه ای قرار گیرد .
از استقرار میز و ت ریاات اداری بدور باشد .
دارای نور کافی باشد .
نور پردازی سق باید غیرمستقیم باشد تا از خیرگی چ م های سرویس گیرنده که روی تخت, خوابیتده است,
جلوگیری کند .
ماده ۱۶ : وسایل و تجهیزات را باید چنان در محیط قرارداد که از نظر کاربردی کاملا” کارا و درعین حال کاملا”
ایمن باشد .
ماده ۱۷ : محوطه درمان باید فضای انعطاف پذیر و باز وراح, برای فعالیتها باشد .
تبصره ۱ : مورد فوق جه, حرک, درمانی ) تمرینات فردی و گروهی ( از اهمی, ویژه برخوردار است.

همچنین ببینید >> فیزیوتراپی در سعادت آباد

ادامه مقاله رایگان (pdf) درباره استاندارد مراکز فیزیوتراپی ( فضا , مکان , تجهیزات , پرونده و ظرفیت پذیرش )

را از اینجا دانلود کنید.

کلمات کلیدی این صفحه :

فیزیوتراپی سوختگی

درمان سوختگی

درمان آسیب های پوستی

فیزیوتراپی آسیب پوستی

همچنین ببینید > ویدئو فیزیوتراپی آسیب پوستی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *